Menu zum Shop

Leber

Abb. 2.6:

Linker Leberlappen (LLL) im Längsschnitt vor der Leitstruktur „Aorta“ (AO). D = Diaphragma, H = Herz, OES = Ösophagus, TC = Truncus coeliacus [SKP 5].

Zurück